Главная       Галерея       Форум       О нас       Ссылки   
RU  :  LV  
Форум

Список форумов >> Likumdošana / Законодательство >> Veterinārās prasības dzīvnieku apritei

Veterinārās prasības dzīvnieku apritei
Alina
рейтнг: 34/344
LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS


Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli
(prot. Nr.36 37.&sect:wink:


I. Vispārīgais jautājums


1. Noteikumi nosaka veterinārās prasības dzīvnieku apritei starp Latviju un Eiropas Savienības dalībvalstīm (turpmāk – dalībvalstis), kā arī to importam no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk – trešās valstis), ja uz dzīvniekiem nav attiecināmi normatīvie akti, kuri nosaka:

1.1. veterinārās prasības govju un cūku apritei;

1.2. veterinārās prasības zirgu apritei un importam no trešajām valstīm;
1.3. mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtību;

1.4. veterinārās prasības zivju un molusku iegūšanai, akvakultūras dzīv­nieku un akvakultūras produktu pārvadāšanai un piedāvājumam tirgū;

1.5. veterinārās prasības aitu un kazu apritei;

1.6. veterinārās prasības to nagaiņu sugu dzīvnieku apritei, kurus importē vai ved tranzītā caur Latviju no trešajām valstīm.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.12.2005. noteikumiem nr.982, kas stājas spēkā 01.01.2006.))


II. Veterinārās prasības dzīvnieku apritei starp dalībvalstīm2. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) ierobežo vai aizliedz tirdzniecību ar Latvijas teritorijā ievestiem dzīvniekiem un organizē veterinārmedicīnas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos aizsardzības pasākumus, ja, ievedot dzīvniekus Latvijā, netiek ievērotas šo noteikumu prasības.3. Novietnes ir reģistrētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību.4. Oficiālais veterinārārsts (dienesta pilnvarots veterinārārsts) (turpmāk – veterinārārsts) regulāri izmeklē novietnē esošos dzīvniekus, iesniedz dienestā informāciju par dzīvnieku saslimstību ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajām reģistrējamām infekcijas slimībām un novērtē Eiropas Savienības tirgum paredzēto dzīvnieku atbilstību šo noteikumu prasībām.5. Uz citu dalībvalsti drīkst izvest dzīvniekus, ja tie ir no novietnes, kurā ievēro šādas prasības:

5.1. tirdzniecībai izmanto dzīvniekus, kuriem nav konstatētas saslimšanai raksturīgas klīniskās pazīmes;

5.2. dzīvnieki ir ievesti no novietnēm vai apgabaliem, kuriem dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ nav noteikts aizliegums vai ierobežojums;

5.3. viennadžiem, pārnadžiem, ūdelēm, lapsām, suņiem, kaķiem un baltajiem seskiem no novietnes, kā arī dzīvniekiem no atzītas novietnes (dienesta atzīta, noteiktā ģeogrāfiskā rajonā izvietota novietne, kurā komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem tur vai audzē vienas vai vairāku sugu dzīvniekus izstādēm, sabiedrības izglītošanai, sugu saglabāšanai, zinātniskiem pētījumiem un dzīvnieku pavairošanai zinātniskās pētniecības darbam), bitēm (bišu saimēm vai bišu mātēm un bitēm – pavadonēm) – veterinārārsts, papagaiļu dzimtas putniem – veterinārārsts vai par izcelsmes novietni atbildīgais dienesta pilnvarotais veterinārārsts, pārējiem dzīvniekiem – novietnes īpašnieks pirms dzīvnieka iekraušanas izvešanai no novietnes aizpilda, paraksta un izsniedz šā­dus pavaddokumentus:

5.3.1. viennadžiem, pārnadžiem, ūdelēm, lapsām, suņiem, kaķiem un baltajiem seskiem no novietnes – veterināro (veselības) sertifikātu (2.pielikums);

5.3.2. bitēm (bišu saimēm vai bišu mātēm un bitēm – pavadonēm) – veterināro (veselības) sertifikātu (3.pielikums);

5.3.3. dzīvniekiem no atzītas novietnes – veterināro (veselības) sertifikātu (4.pielikums);

5.3.4. pārējiem dzīvniekiem – komercdokumentu;

5.4. dzīvniekiem nodrošina normatīvajos aktos noteiktās labturības prasības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.12.2005. noteikumiem nr.982)6. Izvedot dzīvniekus uz citu dalībvalsti, papildus šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām ievēro šādas prasības:

6.1. suņi, kaķi un baltie seski atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Regulas (EK) Nr.998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK, 5. un 16.pantā noteiktajām prasībām;

6.2. pērtiķu kārtas dzīvnieki (zemākie un augstākie pērtiķi) ir no atzītas novietnes, un tos ved uz atzītu novietni, izņemot šo noteikumu 35. un 36.punktā minēto gadījumu;

6.3. viennadži un pārnadži:

6.3.1. nav paredzēti nokaušanai saskaņā ar infekcijas slimības apkaro­šanas programmu;

6.3.1.1 ir reģistrēti un identificēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kontroles un uzraudzības kārtību dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju tirdzniecībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un ar trešajām valstīm (turpmāk – normatīvie akti par kontroles un uzraudzības kārtību);

6.3.2. nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu;

6.3.3. atbilst normatīvajos aktos par epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību noteiktajām prasībām attiecībā uz mutes un nagu sērgu;

6.3.4. atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par veterinārajām prasībām govju un cūku apritei, attiecībā uz mutes un nagu sērgu;

6.3.5. pirms iekraušanas izvešanai uz citu dalībvalsti vismaz 30 dienas vai kopš dzimšanas uzturas vienā novietnē;

6.4. putni:

6.4.1. ir no novietnes, kurā 30 dienu laikā pirms izvešanas klīniskos izmeklējumos nav konstatēta putnu gripa;

6.4.2. ir no novietnes vai apgabala, kurā klīniskos izmeklējumos nav konstatēta Ņūkāslas slimība un noteikti ierobežojumi;

6.4.3. ir reģistrēti un identificēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kontroles un uzraudzības kārtību, kā arī nav no novietnes un nav bijuši kontaktā ar dzīvniekiem no novietnes, kurā iepriekšējo divu mēnešu laikā klīniskos izmeklējumos konstatēta hlamidioze (Chlamydia psittaci) (papagaiļu dzimtas putni);

6.5. mājas bites (Apis melifera) ir no apgabala, kurā 30 dienu laikā pirms izvešanas klīniskos izmeklējumos nav konstatēta Amerikas peru puve;

6.6. ūdeles un lapsas nav no novietnes un nav bijušas kontaktā ar dzīvniekiem no novietnes, kurā iepriekšējo sešu mēnešu laikā klīniskos izmeklējumos konstatēta trakumsērga vai bijušas aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar trakumsērgu, ja nav veikta dzīvnieku sistemātiska vakcinācija pret trakumsērgu;

6.7. zaķveidīgo kārtas dzīvnieki:

6.7.1. nav no novietnes un nav bijuši kontaktā ar dzīvniekiem no novietnes, kurā iepriekšējā mēneša laikā klīniskos izmeklējumos konstatēta trakumsērga vai bijušas aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar trakumsērgu;

6.7.2. nav no novietnes, kurā dzīvniekiem konstatēta saslimšana ar miksomatozei raksturīgām klīniskām pazīmēm.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.12.2005. noteikumiem nr.982)7. Izvedot dzīvniekus uz citu dalībvalsti, papildus šo noteikumu 5.punktā un 6.3.apakšpunktā minētajām prasībām ievēro šādas prasības:

7.1. atgremotāji dzīvnieki:

7.1.1. ir no ganāmpulka, kas atzīts par brīvu no tuberkulozes un brucelozes saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, vai novietnes, kurā 42 dienu laikā pirms izvešanas klīniskos izmeklējumos nav konstatēta bruceloze un tuberkuloze, dzīvnieki 30 dienas pirms iekraušanas izvešanai no novietnes ir tuberkulinizēti un pārbaudīti, lai ar laboratoriskām diagnostikas metodēm noteiktu brucelozes antivielu klātbūtni. Dzīvniekus drīkst izvest, ja pārbaudes rezultāti ir negatīvi;

7.1.2. atbilst veterinārajām prasībām, kādas noteiktas normatīvajos aktos par veterinārajām prasībām govju un cūku apritei (vēršu apakšdzimtas dzīvnieki);

7.1.3. atbilst veterinārajām prasībām, kādas noteiktas normatīvajos aktos par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei (kazu apakšdzimtas dzīvnieki);

7.2. cūku dzimtas dzīvnieki:

7.2.1. ir no novietnes, kas atzīta par nosacīti no brucelozes brīvu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, vai 30 dienas pirms iekraušanas izvešanai no novietnes ar laboratoriskām diagnostikas metodēm ir pārbaudīti, lai noteiktu brucelozes antivielu klātbūtni. Dzīvniekus drīkst izvest, ja pārbaudes rezultāti ir negatīvi;

7.2.2. nav no apgabala, kurā klīniskos izmeklējumos konstatēts cūku Āfrikas mēris un noteikts aizliegums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par cūku Āfrikas mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību;

7.2.3. nav no novietnes, kurā klīniskos izmeklējumos konstatēts cūku klasiskais mēris un noteikti ierobežojumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību;

7.2.4. atbilst nosacījumiem, kādus paredz normatīvie akti par veterinārajām prasībām govju un cūku apritei.8. Ja klīniskos izmeklējumos mājas bitēm konstatēta Amerikas peru puve, dienests nosaka 30 dienu aizliegumu triju kilometru rādiusā ap inficēto mājas bišu saimi. Aizlieguma periods sākas dienā, kurā konstatēts pēdējais saslimšanas gadījums ar Amerikas peru puvi un veikti šādi drošības pasākumi:

8.1. klīniski izmeklētas mājas bišu saimes triju kilometru rādiusā ap inficēto mājas bišu saimi;

8.2. inficētās mājas bišu saimes sadedzinātas vai izārstētas.III. Veterinārās prasības dzīvnieku ievešanai Latvijā no trešajām valstīm9. Latvijā drīkst ievest dzīvniekus no trešās valsts vai trešās valsts daļas, kas iekļauta Eiropas Komisijas sastādītā to valstu vai valstu daļu sarakstā, no kurām atļauts dzīvnieku eksports uz Eiropas Savienību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.12.2005. noteikumiem nr.982)10. Pirms dzīvnieku ievešanas Latvijā ir ievērotas šādas prasības:

10.1. dzīvniekiem veikta veterinārā kontrole saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārās kontroles kārtību, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm;

10.2. dzīvnieki pārvadāti atbilstoši normatīvajos aktos par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā noteiktajām labturības prasībām;

10.3. dzīvnieki ir no trešās valsts kompetentās iestādes (iestāde, kura veic valsts veterināro uzraudzību un kontroli, vai cita iestāde, kurai tā deleģējusi minētās funkcijas) atzītas novietnes, kurā nodrošināta to atbilstība prasībām, kas līdzvērtīgas šo noteikumu II nodaļā noteiktajām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.12.2005. noteikumiem nr.982)11. Kaķus, suņus un baltos seskus Latvijā ieved, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Regulas (EK) Nr.998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK, III nodaļas prasības.IV. Prasības pavaddokumentiem12. Veterināro (veselības) sertifikātu aizpilda veterinārārsts 24 stundu laikā pēc veterinārā (veselības) sertifikāta aizpildīšanai nepieciešamo izmeklējumu veikšanas. Veterinārais (veselības) sertifikāts:

12.1. apliecina dzīvnieku atbilstību šo noteikumu prasībām;

12.2. apliecina, ka dzīvnieki ir veseli un tos var vest uz paredzēto galamērķa vietu;

12.3. ir derīgs 10 dienas.13. Veterinārārsts, kurš aizpilda veterināro (veselības) sertifikātu, sertifikāta izsniegšanas dienā dzīvnieku kustību reģistrē datorizētā sistēmā, kas savieno valstu veterinārās iestādes (ANIMO sistēma).14. Dzīvniekiem izsniegts komercdokuments apliecina, ka:

14.1. dzīvnieki atbilst šo noteikumu prasībām;

14.2. dzīvnieki ir no novietnes, kurai nav noteikts ierobežojums dzīvnieku veselības apsvērumu dēļ.15. Veterinārā (veselības) sertifikāta vai komercdokumenta oriģinālu vai kopiju (dzīvniekiem, kuriem veikta veterinārā kontrole saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterināro kontroli, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm) ved kopā ar dzīvniekiem līdz to galamērķa vietai.

(MK 20.12.2005. noteikumu nr.982 redakcijā)16. Šo noteikumu 15.punktā noteiktos pavaddokumentus dzīvnieku saņēmējs glabā vismaz trīs gadus.

(MK 20.12.2005. noteikumu nr.982 redakcijā)17. Ja dzīvnieku Latvijā ieved no citas dalībvalsts caur trešo valsti, dienests pieprasa uzrādīt aizpildītu veterināro (veselības) sertifikātu vai komercdokumentu, kurš apliecina dzīvnieka atbilstību šo noteikumu prasībām.С уважением, Алина

12.08.2007
19:53
arina
рейтнг: 16/106
Добавлю ссылки на выше указанное законодательство.

Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli
Ветеринарные требования к перевозке животных, которые не рассмотрены в других нормативных актах о ветеренарном контроле.

Veterinārās kontroles kārtība, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm
Порядок ветеринарного контроля, который надо соблюдать ввозя животных из третьих стран.
С уважением,
Арина
13.08.2007
10:30
arina
рейтнг: 16/106
Man ir jautājums par putnu (papagailis, dziedošais putns...) ievešanu Latvijā nekomerciāliem nolūkiem: putnu ievešana tālākai putnu uzturēšanai šeit Latvijā, vai putnu ievešana uz laiku, ar tālāko izvešanu no Latvijas.

Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai ievestu putnu no ES valstīm/no citām valstīm? Kādi ir nosacījumi, kādi nodokli/nodevas jāsamaksā?
Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai izvestu putni uz ES valstīm/uz citām valstīm? Kādi ir nosacījumi, kādi nodokli/nodevas jāsamaksā?Atbild
Rudīte Migla,
VID Galvenās Muitas pārvaldes
Konsultāciju nodaļas juriste


Ievedot Latvijā putnus no ES dalībvalstīm, muitas formalitātes nav jākārto un muitas maksājumi nav jāveic.

Ievedot no citām valstīm, ir jāmaksā muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis 18% apmērā.
Papagaiļiem muitas nodoklis ir 0%.
Muitā jāuzrāda putnu vērtību apliecinošs dokuments.
Ja putni tiek ievesti nekomerciāliem nolūkiem un to vērtība nepārsniedz 175 eiro, tiek piemērots atbrīvojums no muitas maksājumiem.

Izvedot putnus no ES, muitas maksājumi nav jāveic.


Pārvietojot putnus, tiem līdzi jābūt attiecīgās valsts kompetentās institūcijas pilnvarota veterinārārsta izdots dokuments, kurš apliecina dzīvnieka veselības stāvokli. Vairāk Informāciju var iegūt Pārtikas un veterinārajā dienestā: PVD > Sanitārā robežinspekcija > Kas jāzina, ja ceļojot vēlies ņemt līdzi istabas (mājas) dzīvnieku, tālr. 67095255.

Ievērībai: mājas (istabas) putnus, kas ir kopā ar saviem īpašniekiem, no trešajām valstīm atļauts pārvietot pāri valsts robežai tikai Terehovas un Pāternieku muitas kontroles punktos.

Ja putnu sugas ir iekļautas 1973.gada Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām I, II vai III pielikumā, to pārvietošanai pāri valsts robežai ir nepieciešama Vides ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegta atļauja.

---------------------------
К сожалению PVD мне до сих пор не ответило, какие конкретно документы и проверки нужны для попугаев.С уважением,
Арина
13.08.2007
10:33
kakadu
рейтнг: 0/5

Kopš 2010. gada 1. aprīļa atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr.1139 „Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība” 6.punktam, CITES dzīvnieku īpašniekam trīs mēnešu laikā no dzīvnieka iegādes brīža Dabas aizsardzības pārvaldē nepieciešams reģistrēt Regulas Nr.338/97, kas ievieš CITES nosacījumus Eiropas Savienībā, A un B pielikumā iekļautos dzīvniekus.

Ja iegādājaties putnu ārpus LV.

Jābūt

1-Jābūt no vetārsta slēdienam par vispārējo putna veselību.
2-jābūt gredzenam,ja nē tad mikročipam(nāk klāt čipa numurs)
3-ievedot Latvijā -jāreģistrē Dabas aizsardzības pārvaldē un janomaksā nodoklis.
4-nav obligāti ,bet ļoti vēlams.
)dns un hematoloģija
)izkārnījumu un hlamidiozes pārbaude
09.11.2016
18:37
kakadu
рейтнг: 0/5
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 18.marta noteikumiem Nr.146
Dzīvnieki, kurus uzrāda veterinārajai kontrolei robežkontroles punktā
(Pielikums MK 02.07.2013. noteikumu Nr.358 redakcijā)
Nr. p.k.
Kombinētās nomenklatūras (KN) kods1
Apraksts2
Piezīmes un skaidrojumi3
1. Dzīvi dzīvnieki (kombinētās nomenklatūras 1.nodaļa)4
1.1. 0101 Zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi Visi
1.2. 0102 Liellopi Visi
1.3. 0103 Cūkas Visi
1.4. 0104 10 Aitas Visi
1.5. 0104 20 Kazas Visi
1.6. 0105 Mājputni (vistas, pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas) Visi
1.7. 0106 Citi dzīvnieki
1.7.1. 0106 11 00 Primāti
1.7.2. 0106 12 00 Vaļi, delfīni, cūkdelfīni (vaļveidīgo kārtas zīdītāji); lamantīni un jūrasgovis (jūrassirēnu kārtas zīdītāji); roņi, jūraslauvas un valzirgi (airkāju kārtas zīdītāji)
1.7.3. 0106 13 00 Kamieļi un citi kamieļveidīgie (kamieļu dzimta)
1.7.4. 0106 14 10 Mājas truši
1.7.5. 0106 14 90 Truši un zaķi Izņemot mājas trušus
1.7.6. 0106 19 00 Citi dzīvnieki Zīdītāji (izņemot tos, kas minēti kodā 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11, 0106 12, 0106 13 un 0106 14), ieskaitot suņus un kaķus
1.7.7. 0106 20 00 Rāpuļi Ieskaitot čūskas un bruņurupučus
1.7.8. 0106 31 00 Putni Plēsīgie putni
1.7.9. 0106 32 00 Putni Papagaiļveidīgie (ieskaitot papagaiļus, mazos papagaiļus, makao papagaiļus un kakadu)
1.7.10. 0106 33 00 Putni Strausi, emu (dromaius novaehollandiae)
1.7.11. 0106 39 Putni Citi putni, kas nav minēti kodā 0105, 0106 31, 0106 32 un 0106 33, ieskaitot baložus
1.7.12. 0106 41 00 Bites
1.7.13. 0106 49 00 Kukaiņi Izņemot bites
1.7.14. 0106 90 00 Citi dzīvnieki Visi citi dzīvi dzīvnieki, kas nav minēti citos kodos, izņemot zīdītājus, putnus un rāpuļus. Šajā kodā ietilpst dzīvas vardes, kas paredzētas turēšanai vivārijā vai nokaušanai, lai lietotu pārtikā
2. Dzīvi dzīvnieki (kombinētās nomenklatūras 95.nodaļa)
2.1. Ex5 9508 10 00 Ceļojošie cirki un ceļojošās zvērnīcas Tikai dzīvi dzīvnieki
2.2. Ex5 9508 90 00 Citi (atrakciju parka spēles, ceļojošie teātri) Tikai dzīvi dzīvnieki
09.11.2016
18:39
kakadu
рейтнг: 0/5
http://likumi.lv/doc.php?id=87850
09.11.2016
18:40
Текушее время: 28.02.2021 06:08
 
© 2007-2010. www.papagailis.lv. All rights reserved.